VISITOR REGISTRATION

VISITOR PRE-REGISTRATION / ĐĂNG KÝ THĂM QUAN TRIỂN LÃM

In order to pre-register for ENTECH HANOI 2021, please fill out the registration form below. After pre-registering you can easily pick up your badge freely onsite at the pre-registration counter. For online registration, feel free to get the form at website: http://entechhanoi.com.vn

Để đăng ký tham quan triển lãm ENTECH HANOI 2021, vui lòng điền vào bản đăng ký dưới đây. Với việc đăng ký này bạn dễ dàng nhận được thẻ tham quan miễn phí tại khu vực đăng ký của triển lãm.

 

1. Required Information

1.What is your function? (Chức năng của công ty bạn?) *

2.What is your company’s primary activity? ( Hoạt động chủ yếu của công ty bạn?) *

3.What is your primary field of interest? (Lĩnh vực bạn quan tâm hàng đầu?) *

4.What is the purpose of your visit? (Mục đích tham quan triển lãm của bạn?) *